BBS 1st year 2074/075 Batch Admission Notice

२०७४।०६।०२


वि.वि.एस. प्रथम वर्ष २०७४ समूहमा भर्नाको लागि आवेदन फाराम भर्ने वारेको सूचना 

त्रि.वि.को वार्षिक प्रणाली अनुरुप शैक्षिक वर्ष २०७४/०७५ अन्तर्गत यस क्याम्पसमा चार वर्षे वि.वि.एस. प्रथम वर्षमा भर्ना हुन इच्छुक त्रि.वि. वा त्रि.वि.बाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/वोर्डबाट प्रविणता प्रमाण पत्र, +२ वा समकक्ष उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूबाट क्याम्पसको नियम अनुसार भर्ना आवेदन आव्हान गरिएको छ । उक्त तहमा भर्नाको लागि निम्नलिखित कार्यतालिका समेत प्रकाशित गरिएको छ ।

१.    आवेदन फाराम वितरण : २०७४ असोज २२ गते देखि कार्तिक ३० गतेसम्म 
२.    आवेदन फाराम बुझाउने तथा भर्ना हुने अन्तिम मिति : २०७४ कार्तिक ३० गतेसम्म
३.    कक्षा संचालन सुरु : २०७४ मंसिर १ गतेदेखि
४.    कक्षा संचालन समाप्त हुने : २०७५ असार मसान्तसम्म
५.    परीक्षा फाराम भर्ने : २०७५ बैशाख २ गतेदेखि मसान्तसम्म
६.    परीक्षा संचालन हुने : २०७५ श्रावण 
७.    आवेदन फारामसाथ आफूले उत्तीर्ण गरेको तहको ट्रान्सक्रिप्ट र चारित्रिक प्रमाण–पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी बुझाउनु पर्नेछ । आवेदन फाराममा हालसालै खिचेको ४ प्रति फोटो टाँस गर्नुपर्नेछ ।
८.    वि.वि.एस. तहका चारै वर्ष (प्रथम, दोश्रो, तेश्रो र चौंथो) का कक्षाहरू दिवा समूहमा मात्र संचालन हुनेछन् ।
९.    भर्ना आवेदन फाराम क्याम्पसको फि काउण्टरबाट रु. २००।– तिरी प्राप्त गर्न सकिने छ ।
१०.   आवेदन फाराम क्याम्पसको शैक्षिक प्रशासन शाखाबाट रुजु गराई दिनको ११:०० बजेदेखि २:०० बजे भित्र फि काउण्टरमा बुझाउनु पर्नेछ । रुजु गराउँदा प्रमाण पत्रहरुको सक्कल प्रति अनिवार्य ल्याउनु पर्नेछ ।
११.   भर्ना हुने विद्यार्थीहरूले त्रि.वि. भन्दा बाहिर विश्वविद्यालयबाट प्रमाण पत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको भए त्रि.वि. नाम दर्ता आवेदन फाराम (T.U. Registration Application Form) भर्ना आवेदन संगै छुट्टै भरी मिति २०७४ साल माघ मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । त्रि.वि. नाम दर्ता आवेदन फारामसाथ S.L.C. देखि +2 सम्मको ट्रान्सक्रिप्ट र चारित्रिक प्रमाण–पत्रहरूको फोटोकपी १/१ प्रति, +2 को Original Migration Certificate र Provisional Certificate को फोटोकपी अनिवार्य पेश गरेको हुनुपर्नेछ ।
    
    

सहायक क्याम्पस प्रमुख

 

Attachments

09/20/2017
SN. Name Download