एम.वि.एस. प्रथम वर्षकोे आंशिक परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने बारे सूचना

२०७४।०४।१५

एम.वि.एस. प्रथम वर्षकोे आंशिक परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने बारे सूचना

त्रि.वि.प.नि.का., बल्खुद्वारा मिति २०७४।०४।१३ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार त्रि.वि.को वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७३ सालको २०७४ सालमा संचालन हुने एम.वि.एस. तह प्रथम वर्ष आंशिक परीक्षा दिने यस क्याम्पसका परीक्षार्थीहरूले परीक्षा आवेदन फाराम भरी मिति २०७४ साल भदौ ११ गते सम्ममा प्रातः समूहका परीक्षार्थीहरूले विहान ७:०० बजेदेखि १०:०० बजेसम्म र साँझ समूहका परीक्षार्थीहरूले साँझ ४:०० बजेदेखि ५:०० बजेसम्ममा शैक्षिक प्रशासन शाखाबाट रुजु गराई आर्थिक प्रशासन शाखाको फी काउण्टरमा आवश्यक परीक्षा शुल्क तिरी बुझाउन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।  

परीक्षा फाराम बुझाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू :

१.    परीक्षा आवेदन फाराम स्वयं परीक्षार्थीले भरी सबै प्रकृया पुु्र्याई आफैंले बुझाउनुपर्नेछ ।
२.    परीक्षा आवेदन फाराम भर्नु भन्दा अगाडि त्रि.वि.मा नाम रजिष्ट्रेशन गराई सो रजिष्ट्रेशन नं. समेत परीक्षा आवेदन फारममा अनिवार्य रुपले उल्लेख गर्नुपर्नेछ । त्रि.वि.दर्ता गर्न वांकी भएका विद्यार्थीहरूले त्रि.वि.दर्ताको लागि नियमानुसार छुट्टै फाराम भर्नुपर्नेछ ।
३.    परीक्षा फाराममा हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो टांस गर्नु पर्नेछ । प्रवेश पत्र प्रतिलिपि लिनुपरेमा परीक्षा आवेदन फाराममा प्रयोग भए अनुसारको फोटो नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
४.    आंशिक परीक्षा दिनेले गत सालको सोही खण्डको परीक्षा दिएको रोल नं. र वर्ष परीक्षा आवेदन फारामको शिरमा वा निर्दिष्ट स्थानमा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गनुपर्नेछ र रुजुको लागि अनिवार्य रुपमा लव्धाङ्कपत्र ल्याउनुपर्नेछ ।  
५.    २०६८ सालको परीक्षामा प्रथम पटक सामेल भएका वा परीक्षा फाराम भरेकाहरूको यो अन्तिम पटकको परीक्षा हुनेछ ।

पुनश्चः    तोकिएको समयमा परीक्षा फाराम बुझाउन नसकेका परीक्षार्थीहरूले मिति २०७४ साल भदौ १८ गतेसम्म दोब्बर परीक्षा दस्तुर तिरी बुझाउन सकिने व्यहोरा पनि यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।

                                                                                                                  

क्याम्पस प्रमुख
 

Attachments

07/31/2017
SN. Name Download