एम.वि.एस. प्रथम सेमेष्टरको प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना

२०७७।१०।१३

 

यस क्याम्पसको एम.वि.एस. तह २०७६ समूह, प्रथम सेमेष्टर (प्रातः तथा साँझ) मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको प्रि–बोर्ड परीक्षा मिति २०७७ साल माघ ५ गतेदेखि Microsoft Office Forms/Teams बाट अनलाइन परीक्षा संचालन भएकोमा उक्त परीक्षामा विविध कारणले सहभागी हुन नसकेका बांकी विद्यार्थीहरूका लागि भौतिक रूपमा क्याम्पसमा उपस्थित भई प्रि–बोर्ड परीक्षामा सहभागी हुनका लागि मिति २०७७ साल माघ १९ गते सोमबारदेखि निम्न तालिका अनुसार परीक्षा संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ । 

Exam Time: Morning Shift and Evening Shift: 7:30 A.M. to 9:30 A.M.

Date

Subject

2077-10-19

ECO 512: Managerial Economics

2077-10-20

MKT 511: Marketing Management

2077-10-21

MSC 514: Statistical Methods

2077-10-22

MGT 515: Organizational Behavior

2077-10-23

MGT 519: Managerial Communication

 

 पुनश्च :

१) सबै विषयको प्रि–बोर्ड परीक्षामा सम्मिलित नभएका तथा अनुत्तिर्ण भएका विद्यार्थीहरूको सम्बन्धित विषयमा NQ (Not Qualified) हुने हुनाले अन्तिम परीक्षा (Semester End परीक्षा) मा सामेल हुन नपाउने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबै विद्यार्थीहरूको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ ।

२) उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम अनुसार परीक्षामा अनुतिर्ण भएका विद्यार्थीहरूको लागि १ (एक) पटक मात्र पुनः परीक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । साथै उक्त पुनः परीक्षामा सहभागी हुन  पुनः परीक्षा शुल्क वापत रु. ५००।– (पाँच सय रुपैया मात्र) अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्ने छ । 

३) प्रि–बोर्ड परीक्षामा सामेल हुन विद्याार्थीहरूले क्याम्पस विद्यार्थी परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा ल्याउनु पर्नेछ । अन्यथा परीक्षामा सामेल नगराइने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

 

सहायक क्याम्पस प्रमुख

 

Attachments

01/26/2021
SN. Name Download