एम.वि.एस. तेश्रो सेमेष्टरको अनलाइन कक्षा तालिका प्रकाशित गरिएको बारे सूचना

मिति २०७७।०५।२१

 

यस क्याम्पसको वेभसाइटमा मिति २०७७।०५।१७ गते प्रकाशित सूचना अनुसार एम.वि.एस. तह तेश्रो सेमेष्टर २०७५ समूह (प्रातः तथा साँझ) को नियमित अनलाइन कक्षाहरूको कक्षा  Microsoft Teams बाट निम्न तालिका अनुसार सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारीको लागि सूचित गराईन्छ । 

पुनश्च : साँझ समूहका विद्यार्थीहरूमध्ये Accountancy Sp. र Marketing Sp. लिएका विद्यार्थीहरूको कक्षा प्रातः समूहको तालिका अनुसार हुने छ र Finance Sp. र Management Sp. लिएका विद्यार्थीहरूको कक्षा साँझ समूहको तालिका अनुसार हुने छ ।

 

The Daily ONLINE Class Routine Table: MBS 3rd Semester 2075 Batch / Morning Shift

Effective From: 2077 Bhadra 22        Time 7.00 a.m. to 9.00 a.m.                                

Day

        Sunday

         Monday

         Tuesday

          Wednesday

             Thursday

              Friday

Roll No.

Section

 

Fin. Sp. 

 

       A

 

 

 

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

(Joginder Goet)

9841319433

 

  Research Methodology

(Basant Prasad Bohara)

9849089489

 

Entrepreneurship

(Anjana Aryal)

9841874928

 

Corporate Finance

(Shanker Kumar Mishra)

9841287106

 

 

 

International Business

(Rajkumar K.C.)

9841411299

 

  2  - 92

 

       B

 

 

Corporate Finance

(Diwash Dahal)

9849432426

 

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

(Joginder Goet)

9841319433

 

Research Methodology

(Basant Prasad Bohara)

9849089489

 

International Business

(Ram Hari Pandey)

9851120709

 

Entrepreneurship

(Dr. Ravi Shrestha)

9843798181

 

 

96  - 205

 

       C

 

 

 

International Business

(Basanta Adhikari)

9841662588

 

Acc. for Fin. & Man. Decsion & Control

 (Hiranya Niraula)

9851075844

 

Entrepreneurship

(Deepak Raj Kandel)

9841226381

 

Research Methodology

(Durga Datt Pathak)

9851141234

 

 

Corporate Finance

(Jhabindra Pokharel)

9851160968

 

 

 

   206 -       336

 

      D

 

 

 

 

Research Methodology

(Rabindra Bista)

9851104420

International Business

(Gyanendra Adhikari)

9841380546

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

 (Romakant Bhattarai)

9851022319

Entrepreneurship

(Bimala Manandhar)

9841370471

 

Corporate Finance

(Jhabindra Pokharel)

9851160968

 

  340 -      3071

 

 

      E

 

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

(Chet Bahadur Bharati)

9851011891

Entrepreneurship

(Dr. Dilliram Bhandari)

9851239918

 

 

Research Methodology

(Yagya Prasad Bhattarai)

9851120709

Corporate Finance

(Rajendra Dhamala)

9851049376

 

International Business

(Surendra Lamsal)

9851139220

 

  3077 -    3198

 

 

       F

 

 

 

Entrepreneurship

(Dr. Dilliram Bhandari)

9851239918

 

 

Corporate Finance

(Madhusudhan Gautam)

9851126684

 

 

International Business

(Bijendra Man Shakya)

9851002339

 

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

(Navin Kumar Mahato)

9851120853

 

Research Methodology

(Dal Bahadur Shrestha)

9841361877

 

 

 

  3204 -    3341

 

 

      G

 

 

 

Corporate Finance

(Kiran Thapa)

9851000449

 

 

Entrepreneurship

(Kiran Gurung)

9851130294

 

Research Methodology

(Dr. Narendra Kumar Shrestha)

9851024714

 

 

 

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

 (Sailendra Kumar Basnet)

9851012509

 

 

International Business

(Krishna Prasad Bhattarai)

9841296252

 

 

  3344 -    3481

 

 

      H

 

 

 

Research Methodology

(Rabindra Bista)

9851104420

 

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

(Indra Bahadur Bohara)

9841319433

 

 

Entrepreneurship

(Brajesh Kumar Jha)

9851115353

 

 

International Business

(Rajkumar K.C.)

9841411299

 

Corporate Finance

(Bharat Timilsina)

9841561551

 

 

  3483 -    3655

 

 

        I

 

 

 

Research Methodology

(Ravi Chandra Parajuli)

9841464971

 

 

International Business

(Bijendra Man Shakya)

9851002339               

 

Entrepreneurship

(Brajesh Kumar Jha)

9851115353

 

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

(Sailendra Kumar Basnet)

9851012509

 

 

 

 

 

Corporate Finance

(Padam Raj Adhikari)

9848090406

 

 

  3656 -     3769

 

 

      J

 

 

 

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

(Hiranya Niraula)

9851075844

 

Entrepreneurship

(Ravi Chandra Parajuli)

9841464971

 

Research Methodology

(Amrit Subedi)

9846076033

 

Corporate Finance

(Santosh Subedi)

9851181987

 

International Business

(Surendra Lamsal)

9851139220

 

 

  3771 -    3882

 

 

      K

 

 

 

Corporate Finance

(Rajesh Kumar Chaulagain)

9849044860

 

Entrepreneurship

(Anjana Aryal)

9841874928

 

 

 

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

(Krishna Neupane)

9851136131

  

Research Methodology

(Yagya Prasad Bhattarai)

9851120709

 

International Business

(Ram Hari Pandey)

9851120709

 

 

  3884 -    4037

 

  Acc. Sp.

 

      A

 

 

 

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

(Indra Bahadur Bohara)

9841319433

 

Corporate Taxation

(Romakant Bhattarai)

9851022319

 

 

Research Methodology

(Raju Raut)

9841213666

 

 

Entrepreneurship

(Dipak Mahat)

9851164384

 

 

International Business

(Raju Kafle)

9851023347

 

 

 

 

    11  -        3322

 

   Acc. Sp.

 

        B

 

 

 

Research Methodology

(Dr. Narendra Kumar Shrestha)

9851024714

 

Entrepreneurship

(Nishcal Rai)

9851148774

 

 

Corporate Taxation

(Chet Bahadur Bharati)

9851011891

 

 

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

(Navin Kumar Mahato)

9851120853

 

International Business

(Ganesh Paudel)

9841116949

 

 

   3354 -     4040

 

Mgmt. Sp.

 

 

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

(Deepak Basnet)

9849138962

 

Research Methodology

(Raju Raut)

9841213666

 

 

 

Recent Trends in Management

(Dinesh Basnet)

9851090971

 

Entrepreneurship

(Hari Krishna Aryal)

9851067615

International Business

(Tulsi Pandey)

9851199965

 

 

    80 -       4015

 

  Mkt. Sp.

 

 

Advertising and Promotion Management

(Sarita Maharjan)

9841364041

 

 

International Business

(Raju Kafle)

9851023347

 

 

 

 

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

(Deepak Basnet)

9849138962

 

 

Entrepreneurship

(Hem Raj Ojha)

9841959105

 

Research Methodology

(Prajit Kumar Timilsina)

9851020516

 

 Mkt. All

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Daily ONLINE Class Routine Table: MBS 3rd Semester 2075 Batch / Evening Shift

Effective From: 2077 Bhadra 22        Time 5.00 p.m. to 7.00 p.m.                               

            Day

         Monday

          Tuesday

          Wednesday

             Thursday

                  Friday

 

    Roll No.

Section

 

    Fin. Sp.

 

        A

 

 

Research Methodology

(Dr. Sajeeb Kumar Shrestha)

9851181851

 

 

International Business

(Rajkumar K.C.)

9841411299

 

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

(Romakant Bhattarai)

9851022319

 

Entrepreneurship

(Prof. Dr. Geeta Pradhan)

9843471062

 

 

Corporate Finance

(Sharad Adhikari)

9849180999

 

 

    189  -

    3425

 

       B

 

 

Entrepreneurship

(Bharat Raj Pant)

9851118202

 

 

Research Methodology

(Dr. Sajeeb Kumar Shrestha)

9851181851

 

 

Corporate Finance

(Shanker Kumar Mishra)

9841287106

 

 

International Business

(Rabindra Bista)

9851104420

 

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

 (Sailendra Kumar Basnet)

9851012509

 

    3441 -

    4054

 

 

   Mgmt. Sp.

 

 

Recent Trends in Management

(Raju Raut)

9841213666

 

 

Entrepreneurship

(Bharat Raj Pant)

9851118202

 

 

International Business

(Brajesh Kumar Jha)

9851115353

 

 

Acc. for Fin. & Man. Decision & Control

(Ramesh Kafley)

9841314830

 

Research Methodology

(Ramesh Raj Poudel)

9846087879

 

     300 -

     4050

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्याम्पस प्रमुख

 

 

Attachments

09/06/2020
SN. Name Download