अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

२०७७।०४।३०


त्रि.वि. व्यवस्थापन संकाय, डीनको कार्यालयद्वारा मिति २०७७।०४।२९ गते प्रकाशित सूचना अनुसार यस क्याम्पसको एम.वि.एस. तह प्रथम सेमष्टर (प्रातः तथा साँझ) का अनलाइन कक्षाहरू Microsoft Teams बाट मिति २०७७।०५।०८ गतेदेखि सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ । साथै यस क्याम्पसको Website मा मिति २०७७।०२।०२ मा प्रकाशित सूचना अनुसार एम.वि.एस. तह तेश्रो सेमेष्टरको विषयगत पाठ्यांशहरू Specialization Courses को फाराम भरि पठाउन बाँकी भएका विद्यार्थीहरुले मिति २०७७।०५।०८ गतेसम्ममा उक्त फाराम भरि पठाउन सम्बन्धित सबै विद्यार्थीहरूलाई सूचित गरिन्छ । सो सेमेष्टरको अनलाइन कक्षाहरू मिति २०७७ भाद्र तेश्रो सातादेखि सञ्चालन हुने व्यहोरा पनि यसै सूचना द्वारा सूचित गराइन्छ ।


पुनश्चः

एम.वि.एस. प्रथम सेमेष्टरका विद्यार्थीहरूको Microsoft Teams User ID र Password मिति २०७७।०५।०१ गतेसम्ममा सम्बन्धित विद्यार्थीको Email ID मा पठाइने छ । उक्त अवधिसम्म MIcrosoft User ID र Password प्राप्त नगरेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो नाम, रोल नं., सम्पर्क मोबाइल नं. र Email ID सहित mbs2076@shankerdevcampus.edu.np मा पठाउन सुचित गरिन्छ । 

 

 

क्याम्पस प्रमुख

Attachments

08/14/2020
SN. Name Download