BBS 4th year Project Work Orientation कक्षा सम्बन्धी सूचना

२०७६।०८।१३

Project Work Orientation कक्षा सम्बन्धी सूचना

 

यस क्याम्पसको वि.वि.एस. २०७३ समूह, चौथो वर्षका विद्यार्थीहरूका लागि  Project Work Orientation कक्षाहरू निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबै विद्यार्थीहरूलाई जानकारीको लागि सूचित गराइएको छ ।

 

S.No.

Date

Section

Subject

Teachers Name

Room No.

 

 

 

  1.  

 

 

2076-09-06

   A + C

Selection of Topic/Area, Introduction to Proposal writing, Review of  the Literature,

Research Plan and Methods

Dr. Sajeeb Kumar Shrestha

    C 202

 

  B + D

 

                "

Dr. Dilliram Bhandari

    C 203

      2.

2076-09-07

   A + C

Introduction to SPSS,   

Summary, Discussion, Conclusion and Implications, Citation, References

Dr. Sajeeb Kumar Shrestha

    C 202

 

   B + D

 

Presentation and Analysis of Data, Uses of Statistical Tools

Srijana Khadka

    C 203

       3.

2076-09-08

 

   A + C

 

Presentation and Analysis of Data, Uses of Statistical Tools

Srijana Khadka

    C 202

   B + D

Introduction to SPSS,   

Summary, Discussion, Conclusion and Implications, Citation, Reference

Dr. Dilliram Bhandari

    C 203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पुनश्चः–

१) वि.वि.एस. २०७३ समूह, तेश्रो वर्षको परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूले मात्र उक्त कक्षामा भाग लिन पाउने छन् ।

२) Orientation कक्षामा भाग लिने विद्यार्थीहरूले वि.वि.एस. चौथो वर्षको परिचय पत्र अनिवार्य रुपमा ल्याउनु पर्नेछ अन्यथा उक्त कक्षामा भाग लिन पाइने छैन ।

३) कक्षाहरू हुने समय : दिउँसो १२ः०० बजेदेखि २ः०० बजेसम्म ।

 

     

             क्याम्पस प्रमुख

Attachments

11/30/2019
SN. Name Download