BBS 4th year project work Orientation Class Notice

२०७५।०८।१६

                                                                                                                                           सूचना

    यस क्याम्पसको वि.वि.एस. २०७२ समूह, चौथो वर्षका विद्यार्थीहरूका लागि  Project Work Orientation कक्षाहरू निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने व्यहोरा सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई जानकारीको लागि सूचित गराइएको छ ।

 

S.No.     Date     Teacher's Name                                                Subject Section Room No.

1

2075-09-02   Dilli Ram Bhandari Selection of Topic/ Area, Introduction to Proposal writing, Review of Literature, Research Plan and Methods   A & B        Adm.1

2

2075-09-03 Dilli Ram Bhandari                          "    C & D   Adm.2
3 2075-09-03 Srijana Khadka Presentation and Analysis of Data, Uses of Statistical Tools   A & B   Adm.1
4 2075-09-04 Srijana Khadka                         "   C & D   Adm.2
5 2075-09-04 Dr. Sajeeb Kumar Shrestha Introduction to SPSS, Summary, Discussion, Conclusion and Implications, Citation, References   A & B   Adm.1
6 2075-09-05 Dr. Sajeeb Kumar Shrestha                               "   C & D   Adm.1


पुनश्चः–
१)    वि.वि.एस. २०७२ समूह, तेश्रो वर्षको परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूले मात्र भाग लिन पाइने छ ।
२)    Orientation कक्षामा भाग लिने विद्यार्थीहरूले वि.वि.एस. चौथो वर्षमा भर्ना भएको परिचय पत्र अनिवार्य रुपमा ल्याउनु पर्नेछ  अन्यथा उक्त कक्षामा भाग लिन पाइने छैन ।
३)    कक्षाहरू हुने समय :– दिउँसो १२ः०० बजेदेखि २ः०० बजेसम्म ।

                                          
                                                  क्याम्पस प्रमुख
 
 

Attachments

12/02/2018
SN. Name Download