BBS 4th year Project work Proposal notice

२०७४।१०।२१


वि.वि.एस. चौंथो वर्षको Project Work Proposal बारे सूचना

यस क्याम्पसको वि.वि.एस. चौंथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आफूले अध्ययन गरेको विशिष्टीकरण (Concentration) विषयमा मात्र Final Project Work को लागि Project Proposal तयार गरी यस क्याम्पसको शैक्षिक प्रशासनमा बुझाउने म्याद अन्तिम पटकको लागि मिति २०७४ माघ २८ गतेसम्म थप गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त अवधिभित्रमा पनि Project Proposal नबुझाएमा विद्यार्थी स्वयं जिम्मेवार हुने पनि यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।

  • पुनश्चः उक्त Project Proposal बुझाउँदा वि.वि.एस. चौंथो वर्षको दोश्रो किस्ता बुझाएको रसिदको प्रतिलिपी अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ ।

 

    सहायक क्याम्पस प्रमुख
 
 

Attachments

02/04/2018
SN. Name Download