एम.वि.एस. दोश्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने वारे सूचना 

२०७४।०४।१५

एम.वि.एस. दोश्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने वारे सूचना 

त्रि.वि.प.नि.का. वल्खुद्वारा मिति २०७४।०४।१३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार त्रि.वि.को वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७३ सालको २०७४ सालमा संचालन हुने एम.वि.एस. दोश्रो वर्षको नियमित पुरा तथा आंशिक परीक्षा दिने यस क्याम्पसका परीक्षार्थीहरूले परीक्षा आवेदन फाराम भरी मिति २०७४ साल भदौ ११ गते सम्ममा प्रात: समूहका परीक्षार्थीहरूले विहान ७:०० बजेदेखि १०:०० बजेसम्म र साँझ समूहका परीक्षार्थीहरूले साँझ ४:०० बजेदेखि ५:०० बजेसम्ममा शैक्षिक प्रशासन शाखाबाट रुजु गराई आर्थिक प्रशासन शाखाको फि–काउण्टरमा आवश्यक शुल्क तिरी बुझाउन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 
परीक्षा फाराम भर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू :

१.  परीक्षा आवेदन फाराम स्वयं परीक्षार्थीले भरी सबै प्रकृया पु¥याई आफैंले बुझाउनुपर्नेछ ।
२.  एम.वि.एस. दोश्रो खण्डको नियमित परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा सम्मिलित हुन एम.वि.एस. प्रथम वर्षको परीक्षा दिएको वा परीक्षा आवेदन फाराम भरेको हुनुपर्नेछ । 
३.  नियमित परीक्षार्थीहरूले प्रथम खण्ड प्रथम पटक परीक्षा दिएको परीक्षा रोल नं. र परीक्षा वर्ष आवेदन फारामको शिरमा र आंशिक तर्फका परीक्षार्थीहरूले गतसाल सोही खण्डको परीक्षा 
    दिएको रोल नं.र वर्ष परीक्षा आवेदन फारामको शिरमा वा निर्दिष्ट स्थानमा अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ र रुजुको लागि अनिवार्यरूपमा लव्धांक पत्र ल्याउनुपर्नेछ ।
४.  परीक्षा फाराममा हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति टास्नु पर्नेछ । प्रवेश पत्र प्रतिलिपी लिनु परेमा परीक्षा आवेदन फाराममा प्रयोग भए अनुसारको फोटो नै पेश गर्नुपर्नेछ ।
५.  परीक्षा फाराममा त्रि.वि.दर्ता नं. उल्लेख गर्नु पर्नेछ । त्रि.वि.दर्ता गर्न वांकी भएकाहरूले क्याम्पस मार्फत त्रि.वि. नियमानुसार रजिष्टे«शन फाराम भरी आवश्यक शुल्क सहित बुझाउनु पर्नेछ । परीक्षा फाराममा त्रि.वि.दर्ता फाराममा भरे अनुसार जन्म मिति, बाबुको नाम,थर फरक नपारी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । 
६.  आंशिक परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूले अघिल्लो वर्षको लव्धांक पत्र अनिवार्य रुपमा ल्याउनु पर्नेछ ।
७.  २०६८ सालको परीक्षामा प्रथम वर्ष पहिलो पटक सामेल भएका वा फाराम भरेकाहरूको यो अन्तिम पटकको परीक्षा हुनेछ ।

पुनश्चः तोकिएको समयमा परीक्षा आवेदन फाराम बुझाउन नसकेका परीक्षार्थीहरूले मिति २०७४ साल भदौ १८ गतेसम्म दोब्बर परीक्षा दस्तुर तिरी बुझाउन सकिने व्यहोरा पनि यसै सूचना द्वारा जानकारी गराइन्छ ।


                                            

क्याम्पस प्रमुख
 

Attachments

SN. Name Download