हिउँदे विदाको सूचना

२०७४/९/१४


हिउँदे विदाको सूचना
शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ को हिउँदे बिदा यही २०७४ साल पौष १७ गते देखि २०७४ माघ १५ गते सम्म हुने भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 
                                            क्याम्पस प्रमुख 
 

Attachments

12/29/2017
SN. Name Download